SGK Gecikme Zammı Nasıl Hesaplar? 2022 Gecikme Zammı Oranı Ne Kadar?

09.05.2022
16
Okuma Süresi: 9 dakika
A+
A-
SGK Gecikme Zammı Nasıl Hesaplar? 2022 Gecikme Zammı Oranı Ne Kadar?

Türk vergi sistemimizde zaman zaman ek ücret ve gecikme zammı başvuru süreci kafa karışıklığına neden olabilmektedir. Böyle bir durumda vergi idaresi ile mükellef karşı karşıya gelmektedir. Bu durum bir yaptırım teşkil etmediğinden, geç vergilere uygulanan gecikme zammı oranı ile ödenmeyen vergilere tahakkuk ettirilen geç ödeme faiz oranı arasındaki farkları, kanunlardaki yerini, hesaplamasını ve farklarını inceliyoruz. Hava durumu. Öte yandan, gecikme faizi ve ceza faizi, gecikme faizi oranında artırıldığından, gecikmiş faiz oranı kuralında 3 ayrı artış söz konusudur. 2022 Gecikme Zammı Oranı Ne Kadar?

Gecikme Zammı Nedir?

Gecikme zammı nedir merak edenler için bir açıklama yapmak gerekirse şöyle; Amme hizmeti alacakların zamanında ödenmemesi durumunda gecikme zammı uygulanacaktır. Kamu kredisi tanımı 6183 sayılı Kamu Kredi Usul Kanunu’nun 51’inci maddesinde de yer almaktadır. Kamuoyunda bu duruma faiz denir ve çoğu zaman bu terimlerin birbiriyle karıştırıldığı görülür. Ancak bu duruma vergi hukuku açısından bakarsanız, faiz ve artış kavramları birbirinden önemli ölçüde farklılık gösterir.

Bu duruma aşağıdaki gibi bakabiliriz

 • Gecikme faizi tahakkuk etmemiş amme borçlarına uygulanır,
 • Gecikme zammı ise vadesi gelmiş ama ödenmemiş amme borçlarına ödenmektedir.

Gecikme zammı oranı, ödenmeyen vergi borçlarına her ay için ayrı olarak yüzde 2,5 oranında uygulanır. Bu açıdan gecikme zammı, ödenmeyen vergi ya da SGK prim borcu gibi amme borçlarına normal ödenmesi gereken tarihten sonra, ödenmeyen her ay için uygulanan yüzde 2,5 oranında bir yaptırım olmaktadır. Bu kapsamdan gecikme zammı sadece ödenmeyen vergiler üzerinden değil, ödenmeyen vergiler için kesilen vergi cezalarının da ilave edilmesi ile toplam değer üzerinden hesaplanmaktadır. Vergi cezası ise kayba uğratılmış vergilerin 1 katı, naylon fatura kullanılması durumunda da bu oran 3 kat olarak uygulanmaktadır.

Gecikme Zammı Uygulaması

Gecikme Zammı Uygulaması! Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 51. Maddesine göre amme alacağının ödenme süresi içerisinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı olarak yüzde 2,5 oranında gecikme zammı tatbik olmaktadır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanmaktadır.

Gecikme zammının asgari tutarı ise bir Türk Lirası cinsinden belirlenmiştir.

 • Gecikme zammı, Vergi Usul Kanunu’na göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında 51.madde gereğince belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilmiş olan ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında bu oranın belirtilen oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Belirtilenlerin dışında ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına ise gecikme zammı uygulanmamaktadır.
 • Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarı ile toplu olarak ya da her ay için ayrı ayrı, % 10’a kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarı ile farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammı bileşik faiz usulü ile aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak hesaplatmaya yetkili olmaktadır.
 • Kanunun 52.maddesinde gecikme zammı uygulanması ve diğer hükümlerine yer verilemiş olup, ilgili maddeye göre gecikme zammı uygulama süresi, amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan süre olarak belirlenmiştir. Belirtilen bu hükmün sebebi de kusuru olmaksızın mal varlığı üzerindeki tasarrufu elinden alınan borçlu kişinin bu duruma düştüğü andan itibaren gecikme zammı ödenmesini önlemektedir.
 • Ayrıca gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmemektedir. Amme alacağının aslının ödenmiş olması da gecikme zammının takip ve tahsiline engel olmamaktadır.

Yeni Gecikme Zammı Oranı Ne kadardır?

Yeni Gecikme Zammı Oranı Nedir? 02.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yapılanmış olan 01.10.2019 tarih ve 1592 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 6183 sayılı Kanunun 51.maddesinde yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı olarak uygulanacak şekilde oran yüzde 2 olarak yeniden belirlenmiş bulunmaktadır. Bu şekilde 01.07.2019 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan yüzde 2,5 oranındaki gecikme zammı, yüzde 2 oranına indirilmiş bulunulmaktadır.

Gecikme Faizi Nedir?

Gecikme Faizi Nedir? Vergi Usul Kanunun 112/3.maddesine göre ikmalen, re’sen ya da idarece yapılmış olan tarhiyatlar da; dava konusu yapılmaksızın kesinleşmiş olan vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilmiş olan ve tahriyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden sonra son yapılmış olan tahriyatın tahakkuk tarihine kadar, dava konusu yapılmış Vergilerin ödenmeyen kısmında, Vergi Kanununun normal bitiş tarihi ile ilgili dönem ile bildirim tarihi arasındaki süreler için 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanacaktır.

Gecikme faizi aynı süre içinde ödenecek ve gecikme faizi hesaplanırken bir ayın kesirleri dikkate alınmayacaktır. Temerrüt yani gecikme faizi, vergiler ve zarar cezaları hesaplanırken de kullanılır. VUK’un 344.maddesine göre vergi ziyaı suçu mükellef ya da sorumlu tarafından 341.maddesinde yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir. Vergi ziyaı suçu ise işleyenlere vergi ziyaı cezası kesilir. Ceza ziyı uğratılmakta olan verginin bir katına, bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için belirtilen Kanunun 112.maddesine göre ziyaa uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının üzerine hesaplanıp bulunmaktadır.

Gecikme Faiz Uygulaması Nasıl Yapılır?

Gecikme Faiz Uygulaması nasıl yapılır? Sorusunun cevabı ise şöyle açıklanmaktadır: Vergi Usul Kanunun 112.maddesine göre, ikmalen, re’sen ya da idarece yapılan tarhiyatlar da,

 • Dava konusu yapılmaksızın kesinleşmiş olan vergilerde, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tahriyatın ilgili bulunduğu döneme göre normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tahriyatın tahakkuk tarihine kadar,
 • Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış olan kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tahriyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar,
 • Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında, gecikme faizi uygulanacağı belirtilmiştir. Gecikme faizi de aynı süre içerisinde ödenmektedir. Gecikme faizi hesaplanmasında ay kesirleri dikkate alınmaz.
 • Gerek tahriyat öncesi uzlaşmalarda gerekse tahriyat sonrası uzlaşmalarda, verginin uzlaşma yolu ile kesinleşmesi halinde, uzlaşılmış vergilere normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.
 • Uygulamalar üzerinde yapılan uzlaşma nedeni ile yapılan tarhiyatlar da gecikme faizinin hesaplanmasında, gerek uzlaşma tutanağı düzenlenmesi aşamasına yönelik, gerekse uzlaşma süreci ile ilgili çok sayıda dava ve buna ilişkin Danıştay kararı bulunmakta olarak, bu süreç içerisinde yapılan işlemlerde dikkatli olmak gerekmektedir.

Gecikme Faiz Oranı 2022

 • Yeni Gecikme Faiz Oranı Nedir? Vergi Usul Kanunun 112.maddesine yer alan düzenleme ile gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulandığı için 1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile değişikliğe gidilerek gecikme faizi değiştirilerek 02.10.2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan gecikme faiz oranı % 2 olarak değişmiştir.

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.